Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

22:30
6535 eeaa 500

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

Reposted fromorendasophie orendasophie viaWlodara Wlodara

June 25 2017

aniamy
20:14
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaDaisy88 Daisy88
aniamy
20:12

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaDaisy88 Daisy88
aniamy
20:11
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaDaisy88 Daisy88
aniamy
20:09
6983 30c0
Reposted fromPoranny Poranny
aniamy
20:09
0093 d3dc
Reposted fromodejdz odejdz viaPoranny Poranny
20:09
6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaolakocie olakocie
15:19
0887 5d23

reyfinns:

Bravo! Bravo, bravo!

aniamy
15:19
aniamy
15:18
9897 c6b7
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaheadsbangbang headsbangbang
aniamy
15:16

nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
aniamy
00:12
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEmisja Emisja

June 24 2017

aniamy
19:27
6027 929e 500
aniamy
18:02
5933 5af8 500
Reposted byitmakesmecalmheadsbangbangsluchaczka
aniamy
17:59
5931 97da
Reposted bynvm nvm
aniamy
17:55
5929 d2ff
Reposted bySkydelannvmkeineGefangenen
14:52
8876 fc92
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viabrzask brzask
14:49

June 23 2017

22:14
aniamy
15:51
6975 58f8
Reposted fromflesz flesz viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl